Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie z siedzibą przy ul. Zamkowej 24, 72-510 Wolin, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej "Administrator").

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Muzeum elektronicznie na adres e-mail: m.rybczynska@muzeumwolin.pl lub listownie na adres Administratora.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z zapisami art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz e RODO, a także na podstawie przepisów innych ustaw, wskazanych w klauzulach informacyjnych dotyczących załatwiania konkretnych spraw.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

2) realizacji umów,

3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

2) uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

3) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu  prawo:

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

2) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody – podanie Administratorowi przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Kokora 10-04-2021 20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Kokora 10-04-2021 20:57