Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Załącznik

Do Uchwały nr XXXV/341/08

Rady Miejskiej w Wolinie

z 19 listopada 2008 r.

STATUT MUZEUM REGIONALNEGO

IM. ANDRZEJA KAUBEGO W WOLINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie.

§ 2

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku, Nr 5, poz. 24, zm. Dz. U. z 1998 roku Nr 106, poz. 668, z 2007 roku, Nr 136, poz. 956);

 2. Ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123);

 3. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Wolin, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin;

 2. Terenem jego działania jest Gmina Wolin.

§ 4

Muzeum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez organizatora.

§ 5

Muzeum korzysta z pomocy merytorycznej Muzeum Narodowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§ 6

Do zadań Muzeum należy:

 1. Gromadzenie dóbr kultury związanych z terenem działalności w zakresie archeologii, historii, sztuki (rzeźby, grafiki), rzemiosła artystycznego (wyroby cechowe, meble militaria), ikonografii, numizmatyki, sfragistyki, geologii oraz dokumentów dotyczących ochrony i konserwacji zabytków, a także materiałów związanych z dziejami regionu w okresie II Wojny Światowej;

 2. Systematyczne uzupełnianie zbiorów poprzez nowe nabytki uzyskiwane drogą zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów, zamian oraz przyjmowania depozytów i pozyskiwania obiektów drogą badań terenowych;

 3. Dokonywanie zakupów muzealiów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach posiadanych środków finansowych;

 4. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów, materiałów ikonograficznych i dokumentacji;

 5. Przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo - magazynowanie w sposób dostępny dla badań w celach naukowych i oświatowych;

 6. Zabezpieczanie względnie ratowanie od zniszczeń zabytków terenowych w porozumieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie;

 7. Organizowanie i urządzanie wystaw stałych i czasowych;

 8. Powadzenie działalności badawczej, oświatowej, popularyzatorskiej w zakresie prac objętych działalnością muzeum;

 9. Opracowywanie i publikowanie prac popularno-naukowych;

 10. Prowadzenie biblioteki podręcznej i udostępnianie jej zbiorów pracownikom naukowym, osobom studiującym i zainteresowanemu ogółowi;

 11. Współpraca i utrzymywanie kontaktów w dziedzinie upowszechniania kultury z placówkami kulturalno-oświatowymi, organizacjami stowarzyszeniami o pokrewnych celach. Udzielanie im pomocy i konsultacji w zakresie wiedzy o historii regionu;

 12. Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej oraz upowszechnianie kultury;

 13. Gromadzenie zbiorów i udostępnianie informacji do celów edukacyjnych i naukowych;

 14. Prowadzenie działalności wydawniczej;

 15. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

ROZDZIAŁ III

ORGAN ZARZĄDZAJĄCY I NADZORUJĄCY ORAZ RADA MUZEUM,

SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 7

 1. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Wolina;

 2. Dyrektor Muzeum zarządza placówką oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Muzeum jest Burmistrz Wolina;

 4. Organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Wolina;

 5. Pozostałych pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Muzeum, zgodnie z kodeksem pracy i zasadami zawartymi w regulaminie wynagradzania pracowników Muzeum.

§ 8

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, która jest organem doradczym Dyrektora;

 2. Do zadań Rady należy:

- nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa,

- opiniowanie przedłożonego przez Dyrektora rocznego planu pracy Muzeum,

- ocena pracy Muzeum, na podstawie przedłożonego przez Dyrektora sprawozdania rocznego z działalności Muzeum,

 1. Rada Muzeum liczy 5 członków, których powołuje i odwołuje Rada Miejska. Z grona swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego;

 2. W skład Rady powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:

- Radę Miejską - 2 członków

- Stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające Muzeum - 1 członek

- Dyrektora muzeum - 2 członków

 1. Kadencja członka Rady Muzeum trwa 4 lata. Po tym okresie Rada Miejska może ponownie powołać daną osobę na członka Rady;

6. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania;

 2. Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł;

 3. Muzeum może pozyskiwać dochody z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej wg zasad określonych w odrębnych przepisach, z przeznaczeniem ich na cele statutowe;

 4. Muzeum pobiera opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczanie. Wysokość opłat ustala dyrektor Muzeum;

 5. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej oraz nazwą w pełnym brzmieniu:

„Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin” .

§ 11

 1. Statut Muzeum nadaje Rada Miejska Wolina;

 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane jedynie w trybie jego nadania.

§ 12

Muzeum w przyszłości może, na podstawie art. 13 ust. 6 Ustawy z 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123), prowadzić następującą działalność:

- centrum promocji Wolina;

- punkt informacji turystycznej.

Uzasadnienie:

1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu działalności kulturalnej;

2. Muzea samorządowe mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 Ustawy z 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 20 stycznia 1997 r. Nr 5);

3. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie jest samorządową instytucją kultury, która działa dotychczas na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską Wolina uchwałą nr XXVIII/218/2000 z 29 grudnia 2000 roku;

4. 29 czerwca 2007 roku znowelizowano ustawę o muzeach i z dniem 31 sierpnia 2007 roku zaczęła ona obowiązywać. Zachodzi więc potrzeba dostosowania dotychczasowego statutu do aktualnych przepisów prawa;

5. Przedłożony projekt statutu Muzeum zawiera następujące, nowe unormowania:

- podkreślona jest nowa rola muzeum tzn. poza aktywnością muzeum w sferze ochrony kultury może ono także działać w zakresie jej tworzenia i upowszechniania. Muzeum po nowelizacji ustawy ma podstawę prawną do angażowania się w różne nowe przedsięwzięcia, np. organizowanie koncertów, wystaw lub wernisaży,

- na muzeum nałożono obowiązek udostępniania zbiorów do celów nie tylko edukacyjnych, ale też naukowych, zaakcentowana jest konieczność udostępniania przez muzeum zgromadzonych tam zbiorów i informacji,

- zmieniono kompetencje Rady Muzeum (5 osób wybieranych przez Radę Miasta, Burmistrza i Dyrektora Muzeum). Rada Muzeum będzie organem doradczo-opiniodawczym, opiniującym roczny plan działalności Muzeum na podstawie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Dyrektora. Rada nie będzie zatwierdzać powyższych dokumentów, co było do tej pory niezbędne w świetle wcześniejszego art. 11 ustawy o muzeach,

- Muzeum kultury kieruje „Dyrektor”;

- poszerza się zakres kompetencji Dyrektora odnośnie ustalania opłat pobieranych przez Muzeum, decydowania o zwalnianiu z opłat pobieranych przez Muzeum oraz ustalania opłaty ulgowej w uzasadnionych przypadkach,

- poszerza się zakres działania Muzeum o:

a) punkt informacji turystycznej, który w przyszłości będzie zastąpiony przez

b) centrum promocji Wolina.

6. Przedłożony projekt statutu Muzeum dostosowuje go pod względem prawnym i organizacyjnym do wymogów prawa, a zarazem stwarza możliwości właściwego promowania gminy Wolin.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Banaszkiewicz 15-02-2012 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2012 15:38